O nás

Oravská poliklinika bola zriadená zriaďovacou listinou číslo 1970/1991-A/VI-3 zo dňa 14.6.1991 Ministerstvom zdravotníctva SR v znení zmeny – Opatrenie MZ SR č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 ako štátna príspevková organizácia.

Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti a činnosti záchrannej zdravotnej služby.

Zriaďovateľom OP Námestovo je od 01.01.2003, na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a §80e ods. 2 zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení v nadväznosti na zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení, Žilinský samosprávny kraj.

Rozhodnutím ŽSK č. 4654/2008/OZ zo dňa 04.09.2008 sa zmenil dlhoročný názov našej organizácie z Územnej polikliniky Námestovo na Oravskú polikliniku Námestovo.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

Okres Námestovo je najsevernejším okresom Slovenska a najväčším z trojice okresov tvoriacich región Orava. Zaberá celkovú plochu 691 km2 s počtom obyvateľstva        58 550, ktoré je sústredené do jedného mesta a 23 obcí. V spádovom obvode okresu sa nachádzajú 3 colné hraničné priechody: Bobrov-Lipnica, Oravská Polhora, Novoť pre medzinárodnú nákladnú a osobnú dopravu.

foto_1.jpg

OP Námestovo tým, že je jediným poliklinickým zariadením v najväčšom okrese Oravy, v ktorom nie je nemocnica, má špecifické postavenie v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Význam polikliniky je určený aj jej lokalizáciou v prihraničnom regióne s Poľskou republikou.

 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.