Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciam

 

Získanie informácií:


V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z., č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 o podmienkach, postupe a rozsahu slobodného prístupu k informáciám podľa § 5 je možné získať informácie:

podaním žiadosti

- osobným doručením, ústne: v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 hod. v novej budove 4. poschodie, sekretariát OP,

- písomne na adresu: Oravská poliklinika, ul. ČK 62/30, 029 01 Námestovo,  

- telefonicky: 043/5503100, e-mail: sekretariat@opnam.sk, faxom: 043/5524385

Žiadosť má obsahovať nasledovné údaje:

a./ komu je určená,
b./ kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
c./ akú informáciu si žiada sprístupniť,
d./ spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
e./ je potrebné aby bola datovaná a podpísaná žiadateľom.

Formulár žiadosti o poskytnutie informácii:

• Sadzobník spoplatňovaných úkonov

 


 

 


 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.