Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Novinky


Nové vyšetrenie na očnej ambulancii

19.07.2019 Očná ambulancia od 17.07.2019 poskytuje novú službu - OCT vyšetrenie. Náplňou je diagnostika a sledovanie ochorení sietnice. Vyšetrenie je nekontaktné , neinvazívne, transpupilárne.

Čítať viac

Otvorenie ambulancie pre liečbu chronickej bolesti

02.01.2019 Od 02.01.2019 je v priestoroch Oravskej polikliniky Námestovo otvorená ambulancia pre liečbu chronickej bolesti (algeziologická ambulancia).

Čítať viac

Kútik pre matky s deťmi

12.12.2018 O dňa 13. decembra 2018 je v hlavnej budove Oravskej polikliniky na 3. poschodí otvorený Kútik pre matky s deťmi.

Čítať viac

O poliklinike


Oravská poliklinika bola zriadená zriaďovacou listinou číslo 1970/1991-A/VI-3 zo dňa 14.6.1991 Ministerstvom zdravotníctva SR v znení zmeny – Opatrenie MZ SR č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 ako štátna príspevková organizácia. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti a činnosti záchrannej zdravotnej služby.

Zriaďovateľom OP Námestovo je od 01.01.2003, na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a §80e ods. 2 zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení v nadväznosti na zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení, Žilinský samosprávny kraj.

 Rozhodnutím ŽSK č. 4654/2008/OZ zo dňa 04.09.2008 sa zmenil dlhoročný názov našej organizácie z Územnej polikliniky Námestovo na Oravskú polikliniku Námestovo. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

Okres Námestovo je najsevernejším okresom Slovenska a najväčším z trojice okresov tvoriacich región Orava. Zaberá celkovú plochu 691 km2 s počtom obyvateľstva 61 746, ktoré je sústredené do jedného mesta a 23 obcí. V spádovom obvode okresu sa nachádzajú 3 hraničné priechody: Bobrov-Lipnica, Oravská Polhora, Novoť pre medzinárodnú nákladnú a osobnú dopravu.

OP Námestovo tým, že je jediným poliklinickým zariadením v najväčšom okrese Oravy, v ktorom nie je nemocnica, má špecifické postavenie v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Význam polikliniky je určený aj jej lokalizáciou v prihraničnom regióne s Poľskou republikou.

Informácie pre pacientov

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa