Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom (zamestnancom) v súvislosti s ich oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,

Oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

Ide najmä o ochranu oznamovateľov pred ich neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu, resp. pozastavením účinnosti takéhoto pracovnoprávneho úkonu a tiež práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vrátane zamestnávateľa pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

 

Tento zákon vybraným kategóriám zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý je orgánom verejnej moci uložil povinnosť zosúladiť doterajší vnútorný systém vybavovania podnetov s týmto zákonom a ustanoviť osobu zodpovednú za prijímanie, evidenciu a preverovanie oznámení.

Preto, na základe § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žilinský samosprávny kraj vydal Smernicu č. 127/2019 - o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti.

Úlohy zodpovednej osoby (napr. prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení o protispoločenskej činnosti zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) plní Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja.

Oznámenie je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovaniepsc@zilinskazupa.sk ,  ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) písomne poštou zaslanou na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, hlavný kontrolór, Komenského 48, 011 09 Žilina, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa