Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


História


      Korene OP Námestovo siahajú do obdobia štyridsiatych rokov. V tom období bola v Námestove zriadená len ambulancia obvodného lekára, detská poradňa a RTG. Ambulancie boli roztrúsené v rodinných domoch. V päťdesiatych rokoch pribudli ďalšie ambulancie v meste Námestovo i v niektorých obciach regiónu. Vzhľadom na to, že v námestovskom regióne bola nadpriemerná pôrodnosť v rámci SR, bola v Námestove v roku 1958 postavená Nemocnica s poliklinikou so zameraním na gynekológiu a pôrodníctvo. V jej priestoroch boli zriadené špecializované ambulancie, pracoviská SVaLZ a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V roku 1983, iniciatívou vtedajšieho vedenia, bolo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zrušené a presťahované do Dolnooravskej nemocnice Dolný Kubín a Hornooravskej nemocnice Trstená. Do uvoľnených priestorov sa presťahovali ambulancie a pracoviská, ktoré boli umiestnené mimo zariadenia v nevyhovujúcich priestoroch. Zrušenie pôrodnice pociťovali „hornooravci“ ako veľkú krivdu aj vzhľadom na rozsiahlosť regiónu a nadpriemerný prírastok obyvateľstva, ktorý pretrváva doteraz. Preto v roku 1993, na základe iniciatívy predstaviteľov mesta, obcí a obyvateľov regiónu bola vytvorená nadácia „Pre zabezpečenie výstavby nemocnice v Námestove“ na podporu výstavby nemocnice s poliklinikou v Námestove. Do tejto nadácie prispievali obyvatelia námestovského regiónu, sponzori ako aj „spolupatrioti“ z iných oblastí. Z príspevkov sa vyzbierala suma cca 213 000 EUR.

     Dňa 17.03.1993 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR povolenie na výstavbu Nemocnice s poliklinikou I. typu v Námestove. Až do roku 2001 boli realizované všetky právne, finančné a stavebné úkony s cieľom uviesť v Námestove do prevádzky nemocnicu s poliklinikou. V decembri 2001 minister zdravotníctva Kováč zamietol projekt NsP I. typu, pre neperspektívnosť týchto nemocníc a od tohto obdobia sa hľadajú alternatívne riešenia pre využitie štyroch rozostavaných budov, ktoré mali pôvodne slúžiť ako nemocnica.

     V roku 2004 bol daný do užívania prvý z objektov (SO-17), ktorý je pôdorysne i prevádzkovo spojený s rozostavaným objektom. V súčasnosti sú v ňom umiestnené špecializované ambulancie, oddelenie RTG a sonografie a je sídlom vedenia polikliniky.

     K termínu 26.02.2014 poliklinika dostavala 1. poschodie rozostavanej budovy (objekt SO-01) OP Námestovo.  Do uvedených priestorov sa presťahovali ambulancie z hlavnej budovy polikliniky. Ďalšie voľné priestory boli využité na rozšírenie siete  poskytovania zdravotníckych služieb.

     Oravská poliklinika Námestovo ako príspevková organizácia VÚC Žilina a jediné poliklinické, zdravotnícke zariadenie v okrese Námestovo, poskytuje liečebno-preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre cca 61 000 obyvateľov spádovej oblasti okresu Námestovo.

     Predmetom činnosti polikliniky je poskytovanie zdravotnej starostlivosti prevažne v ambulantnej starostlivosti, SVALZ, LSPP, ADOS.

     OP od roku 1991 až do roku 2006 prevádzkovala dve posádky záchrannej zdravotnej služby (od roku 2006 do 03/2010 štyri posádky, ambulanciu RLP do 12/2013), ktorých potreba vyplynula z rozložitosti a značného terénneho členenia okresu Námestovo a neprítomnosti lôžkového zdravotníckeho zariadenia.

     Hlavným cieľom OP je zabezpečovať posilnenie kvality poskytovanej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti.

     Od 1.2.2007 rozšírenie činnosti o odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

     Od 28.07.2011 rozšírenie činnosti o prevádzkovanie ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo, s miestom prevádzkovania Mútne.

     Ďalej Oravská poliklinika  začala prevádzkovať: ortopedickú, cievnu, chirurgickú, zubnú ambulanciu a agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

     K termínu 1.12.2017  boli  dokončené stavebné práce 2. poschodie rozostavanej budovy (objekt SO-01) OP Námestovo. Do voľných priestorov boli presťahované ambulancie zo starej budovy polikliniky  a oddelenie biochémie a hematológie z budovy SVALZ.

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa