Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


O poliklinike


Okres Námestovo je najsevernejším okresom Slovenska a najväčším z trojice okresov tvoriacich región Orava. Zaberá celkovú plochu 691 km2 s počtom obyvateľstva 61 746, ktoré je sústredené do jedného mesta a 23 obcí. V spádovom obvode okresu sa nachádzajú 3 hraničné priechody: Bobrov-Lipnica, Oravská Polhora, Novoť pre medzinárodnú nákladnú a osobnú dopravu.

OP Námestovo tým, že je jediným poliklinickým zariadením v najväčšom okrese Oravy, v ktorom nie je nemocnica, má špecifické postavenie v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Význam polikliniky je určený aj jej lokalizáciou v prihraničnom regióne s Poľskou republikou.

Oravská poliklinika bola zriadená zriaďovacou listinou číslo 1970/1991-A/VI-3 zo dňa 14.6.1991 Ministerstvom zdravotníctva SR v znení zmeny – Opatrenie MZ SR č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 ako štátna príspevková organizácia.

Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti.

Zriaďovateľom OP Námestovo je od 01.01.2003, na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a §80e ods. 2 zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení v nadväznosti na zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení, Žilinský samosprávny kraj.

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa