Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Etický kódex zdravotníckeho pracovníka Oravskej polikliniky Námestovo


Etický kódex zdravotníckeho pracovníka Oravskej polikliniky Námestovo

 

Etika a odbornosť

Zamestnanec za všetkých okolností rešpektuje Etický kódex svojej profesie, najmä:

Etický kódex lekára (Slovenskej lekárskej komory), Etický kódex Slovenskej asociácie sestier (SaS), Etické zásady zdravotníckeho pracovníka nelekárskych odborov, Etický kódex fyzioterapeutov, Etický kódex farmaceuta (Slovenská lekárnická komora), Medzinárodné etické smernice pre biomedicínsky výskum, ako i práva špecifických skupín pacientov a predovšetkým individuálny prístup k pacientom pri riešení ich potrieb, vyplývajúcich najmä z Kódexu o právach pacientov, Charty práv detí v nemocnici. 

Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca Oravskej polikliniky Námestovo (ďalej len „OPNAM“), ktorú je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca organizácie   a vytvárať tak základ pre udržiavanie podmienok kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Zamestnanec OPNAM má záujem na kvalitnom plnení základného účelu, na ktorý bola OPNAM zriadená – t. j. poskytovanie zdravotnej starostlivosti – prostredníctvom riadneho plnenia si zverených úloh a zvyšovania si odborných znalostí. Zároveň sa usiluje o zjednodušenie procesných postupov a urýchlenie lehôt na plnenie úloh.

Zamestnanec OPNAM:

 • vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovnou zmluvou, organizačným poriadkom a ustanoveniami tohto kódexu.
 • koná vždy vo verejnom záujme, nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v rozpore s plnením jeho pracovných povinností, alebo ktorá je nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho pracovných povinností. Zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca a jemu blízkych osôb. Jeho povinnosťou je sa vyhnúť takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.
 • postupuje pri plnení svojich úloh nestranne a transparentne. Rozhoduje sa na základe riadne zisteného skutkového stavu veci tak, aby nedochádzalo k ujmám na právach a oprávnených záujmoch pacientov.
 • je povinný sa zdržať takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný výkon pracovných povinností.
 • nevyžaduje ani neprijíma dary, úsluhy ani iné pozornosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho funkcie, alebo v priamej súvislosti s plnením jeho pracovných úloh.
 • je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, pričom sa nesmie dať ovplyvniť zámermi iných osôb, ani prijať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu, ktorá by mohla mať vplyv na riadny výkon jeho pracovných povinností a výsledok rozhodovania.
 • chráni majetok OPNAM pred poškodením, zneužitím a zničením. Zverené prostriedky využíva čo najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli určené a nezneužíva ich na dosiahnutie osobného prospechu.
 • nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani informácie získané pri plnení pracovných úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.
 • zachováva a posilňuje dobré meno OPNAM a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho. Nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči OPNAM.
 • je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to ani po skončení pracovného pomeru.
 • je povinný plniť si svoje úlohy svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním OPNAM. Výkon práce musí spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty.
 • váži si každého občana – pacienta aj návštevníka – a správa sa tak, aby každý občan vnímal, že je vítaný a že zamestnanci OPNAM sú tu pre neho. Pomáha návštevníkom zorientovať sa v priestoroch a areáli OPNAM, prípadne ho nasmeruje k cieľu jeho návštevy. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný tolerovať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržujú základné pravidlá slušného správania.
 • rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava úradný prístup a rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným.
 • váži si a rešpektuje ostatných zamestnancov a ich prácu, ktorá je pre OPNAM rovnako dôležitá ako tá jeho a vyvaruje sa takého konania, ktoré by mohlo byť označené ako tzv. mobbing (opakované nezmieriteľné útoky na sebadôveru a sebahodnotenie ľudí, šikana, apod.) alebo ako tzv. bossing (šikanovanie podriadeného zamestnanca nadriadeným).
 • pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie.
 • zdraví sa navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so spoločenskými pravidlami.
 • uvedomuje si, že navonok aj dovnútra reprezentuje OPNAM, a preto chodí do práce upravený, vhodne oblečený, pričom rešpektuje požiadavky zamestnávateľa. Vzbudzuje na pracovisku čo najlepší dojem, čo sa dá docieliť príjemným a profesionálnym vystupovaním a dodržiavaním zásady správneho spoločenského vystupovania. 

Zamestnanec je povinný v súvislosti s výkonom svojej práce bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému prípady:

 • konflikt záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,
 • ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým kódexom,
 • zistenia straty alebo poškodzovania verejného majetku, podvodného alebo korupčného konania,
 • vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobe alebo voči orgánu verejnej správy alebo konania s osobami pod vplyvom návykových látok,
 • ponúkanie akejkoľvek výhody, ktorá by mohla mať nežiaduci vplyv na jeho rozhodovanie.

Spoločné ustanovenia 

Tento etický kódex nenahrádza Pracovný poriadok OPNAM, nadväzuje na základné práva a povinnosti zamestnancov, uvedené v zákonníku práce a pracovnom poriadku. Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov.

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa