Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Poskytovanie informácií


Získanie informácií:

V zmysle zákona NR SR č. 382/2011 Z.z Z. z. ., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 o podmienkach, postupe a rozsahu slobodného prístupu k informáciám podľa § 5 je možné získať informácie:

podaním žiadosti

- osobným doručením, ústne: v pracovných dňoch od 7.00 – 14.00 hod. v novej budove 4. poschodie, sekretariát OP,

- písomne na adresu: Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo,  

- telefonicky: 043/5503100,

- elektronickou poštou (e-mailom) na adresu:  sekretariat@opnam.sk

 

Žiadosť má obsahovať nasledovné údaje:

a./ komu je určená,
b./ kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
c./ akú informáciu si žiada sprístupniť,
d./ spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
e./ je potrebné aby bola datovaná a podpísaná žiadateľom.

• Formulár žiadosti o poskytnutie informácii

• Sadzobník spoplatňovaných úkonov

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa